Петък, 22 Декември 2023 17:03

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 4/ 22.12.2023 г., Общински съвет – Созопол открива допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023 г. – 2027 г. за Районен съд – Бургас , при следните правила за нейното провеждане:

 1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Созопол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

 1. Утвърдените с решението документи са, както следва:

Приложения за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);
 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);
 3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3);
 4. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4);
 5. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Созопол,

 1. В срок до 28.01.2024 г.(включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бургас подават в деловодството на Общински съвет – Созопол, ул. „Аполония“ №34, всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател ,  ведно със следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие (Приложение №4);

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

 • Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд-Бургас
 1. Приложение № 1
 2. Приложение № 2
 3. Приложение № 3
 4. Приложение № 4
 5. Приложение № 5

Председател на Общински съвет Созопол     Станимир Андонов

Забележка: Необходимите документи са приложени в прикачените файлове

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...