Четвъртък, 14 Декември 2023 12:43

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, свиквам ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол на 22.12.2023 г. / петък / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби: 

Докладна записка №708/15.11.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Дългосрочна и краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол.

Докладна записка №728/27.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ“. 

Докладна записка №733/28.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на община Созопол и определяне на пълномощията им за мандат 2023-2027 г. 

Докладна записка №738/28.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол. 

Докладна записка №739/29.11.2023 г. от Станимир Киряков Андонов председател на Общински съвет – Созопол относно: Избор на делегати - представители от  Общински съвет – Созопол за участие  в  Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/. 

Докладна записка №741/29.11.2023 г. от Станимир Киряков Андонов председател на Общински съвет – Созопол относно: Даване на съгласие за членство на председателя на  Общински съвет – Созопол  в  Националната  асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС- РБ/, както и за заплащане на дължимия членски внос. 

Докладна записка №744/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“. 

Докладна записка №746/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за организацията и реда  на работа на общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Oбщина Созопол. 

Докладна записка №749/30.11.2023 г. от Станимир Киряков Андонов председател на Общински съвет – Созопол относно: Определяне на представител и заместващ представител на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас. 

Докладна записка №754/05.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол при  запазване на настоящата численост на персонала. 

Докладна записка №761/07.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на представителя на Общински съвет – Созопол, като член на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл. 167в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата. 

Докладна записка №764/07.12.2023 г. от Станимир Киряков Андонов председател на Общински съвет – Созопол относно: Откриване на  допълнителна процедура  за определяне на  съдебни заседатели за Районен съд  Бургас от община Созопол за мандат 2024-2027г. и създаване на  временна  комисия  за  провеждане на процедура по избора.

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

Докладна записка №663/14.09.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 г. на община Созопол – II етап. 

Докладна записка №762/07.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Kомпенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2023 г. 

Докладна записка №763/07.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Общинска администрация“ и  функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №705/15.11.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: “Промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 67800.14.107, 67800.14.154 и 67800.14.157 по КККР на гр. Созопол, от земеделска в горска територия“ ,които са в обхвата на проект за изграждане на напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново, община Созопол“. 

Докладна записка №716/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол. Договор за присъединяване 4491825. 

Докладна записка №717/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване и  улична регулация, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.70.309 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Хаджи Али дере“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „вилни сгради “ и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп до имота. 

Докладна записка №720/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.29, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ . 

Докладна записка №721/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План улична регулация, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.517, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Докладна записка №722/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване и  улична регулация, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.64, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда и трафопост“ и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп до имота. 

Докладна записка №723/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 32737.3.69, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на ”вилни сгради” и План за улична регулация. 

Докладна записка №742/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, и План улична регулация в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.312, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „една жилищна сграда“. 

Докладна записка №743/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.8, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел урегулиране на пет нови имота, с отреждане за изграждане на сгради  „за жилищно и курортно строителство “. 

Докладна записка №747/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.121, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищна сграда“.  

Докладна записка №748/30.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.120 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мисаря“, земеделска територия, извън границите на населеното място, с цел промяна на предназначението и обособяване на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота. 

Докладна записка №759/06.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: :“Външно електрозахранване – кабелна линия 1 кV от ТП 1-Вършило до ФЕЦ“  в ПИ 12975.501.586 по КК, УПИ І в кв.1 по плана на с. Вършило, община Созопол. 

Докладна записка №760/06.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен              план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект :“Външно ел. захранване на вилни сгради в УПИ ХV в м.“Акра“ / ПИ 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец/, землище на гр. Черноморец“, община Созопол. 

Докладна записка №777/08.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън  границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост до Електроразпределително табло – ново за захранване на „Жилищна сграда и ограда“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.36.419, м. “Света Марина“,  землище гр. Созопол“. 

Докладна записка №778/08.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.502.474 по КК на гр. Созопол, с цел обособяване на подземен паркинг. 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №706/15.11.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Придобиване на възмезден срочен сервитут в ПИ 67800.40.147 ; ПИ 67800.40.160 и ПИ 67800.40.181 за изграждане на обект:„Трасе на главен водопровод от напорен водоем „Каваци“ до разпределителна мрежа на гр. Созопол“. 

Докладна записка №707/15.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект в регулационните граници на с. Зидарово - дере / приток на р. Факийска/, представляващо ПИ 30822.501.922 по КК на с. Зидарово. Цел на ползването е за изграждане на колектор № 64 от проект за цялостна реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово, община Созопол. 

   Докладна записка №709/15.11.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект –  язовир „Крива круша 1“ в землище на гр. Черноморец , област Бургас, община Созопол, публична общинска собственост съставляващ имот по КК 81178.33.382 с площ 187,288 дка с цел на водоползването аквакултури и свързаните с тях дейности  и спортен риболов. 

Докладна записка №718/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.823, с. Равна гора, ул. “Христо Ботев“ №25, община Созопол. 

Докладна записка №719/23.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.738, с. Равна гора, ул. “Цар Петър“ №1, община Созопол. 

Докладна записка №745/29.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2024 г.

V. Доклад на комисията по социална политика , образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание: 

Докладна записка №729/27.11.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр. Черноморец, Община Созопол. 

Докладна записка №757/06.12.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Промяна броя на потребителите на социалната услуга „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ – държавно делегирана дейност в община Созопол. 

Докладна записка №758/06.12.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Промяна броя на потребителите на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ с. Атия, община Созопол. 

Докладна записка №767/07.12.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване.

 

 Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол

 

 

 

 

 

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...